En het geschiedde in die dagen……

En het geschiedt in deze dagen (Naar Lucas 2 ev)

… dat er in de Nederland ruim 183 duizend babies geboren werden en dat er meer dan 30 duizend ongeborenen niet geboren mochten worden.

… dat er in Syrië door het oorlogsgeweld 120 duizend mensen omkwamen.

… dat er in Somalië 120 duizend mensen omkwamen door de honger.

… dat er in Nederland 30 duizend mensen afhankelijk zijn van een voedselbank

… dat er door Gain Nederland tientallen transporten met hulpgoederen naar Oost Europa zijn gerealiseerd omdat anders mensen door gebrek zouden zijn omgekomen.

… dat in het jaar 2012 ruim 8 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van kanker.

… dat er per 100.000 inwoners in Nederland 55 mensen in de gevangenis zitten, maar in Rusland en Amerika meer dan 500 per 100.000 inwoners.

… dat in Zuid Soedan duizenden mensen worden gedood door het oorlogsgeweld tussen Dinka’s en de Noewers.

… dat de typhoon Haiyan raasde over de Philippijnen en dit 3600 doden heeft gekost en 12000 gewonde mensen en nog meer dakloos.

… dat vanuit vijandelijk gebied dit jaar 74 raketten werden afgevuurd op de staat Israël met de bedoeling het volk van God te vernietigen.

… dat het ijdel gebruiken van Gods Naam in Nederland straffeloos is toegestaan.

En zo kan ik nog eindeloos doorgaan met het opnoemen van rampen, ziekten, epidemieën, misstanden en misdaden in deze wereld, waarvan wij Christenen weten dat het Vaderhart van God daarom huilt.

Maar gelukkig ken ik ook een andere boodschap: Lucas 2 vers 6, 7 : En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. (…) en 2 vers 11: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

De Heiland, de Redder der wereld, waarvan de profeet Jesaja reeds eeuwen eerder profeteerde:

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

En het geschiedde in die dagen dat onze Redder en Heiland werd geboren! Al is onze nood nog zo groot, Hij Onze Schepper, redt onze ziel, want Hij vergeet de zijnen niet!

Gezegende Kerstdagen toegewenst!